Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 3 April 2018

Điều 1. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ lập thành 02 bộ (01 bộ gửi phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lộc Bình; 01 bộ lưu tại trụ sở tổ chức, cá nhân), mỗi bộ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung (Phụ lục 11 tại Thông tư số 60/2014/TT-BCT);

2. Bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã được cấp;

3. Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

Điều 2. Trình tự giải quyết

Trình tự cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh như đối với trường hợp cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, hoặc bị cháy quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Quy định này.

Điều 3. Thời gian giải quyết

Thời gian cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân.

Điều 4. Phí và lệ phí

Thu theo quy định hiện hành của Nhà nước (Chi tiết theo phụ lục tại Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính đính kèm).

  Điều 5. Lập và lưu giữ Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh được làm thành 04 (bốn) bản: 02 (hai) bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 (một) bản gửi cơ sở được cấp giấy phép, 01 (một) bản gửi Sở Công Thương cấp trên quản lý địa bàn. Giấy phép theo mẫu (Phụ lục 13 tại Thông tư số 60/2014/TT-BCT).